ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงการ (Architectural Programming)เบื้องต้นคือการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่ ความต้องการใช้สอย ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร หรือ บริบท งบประมาณเบื้องต้น ทำการสรุปความต้องการขั้นต้น โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุย เพื่อปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน

1st floor plan

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ทางผู้ออกแบบจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้กับลูกค้าพิจารณา รูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบท และการใช้งาน พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามรถทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงหรือไม่ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะเริ่มเข้าใจและมองเห็นหน้าตาของงานออกแบบที่สถาปนิกจะพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจากแนวความคิดในการออกแบบและผังที่ได้วางเอาไว้
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการออกแบบ (Design development) ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะทำการพัฒนาแบบต่อจากแบบร่างขั้นต้น เป็นการพัฒนารูปทรงและตำแหน่งให้มีความละเอียด กำหนด ขนาดพื้นที่การใช้งานและทางสัญจรที่เหมาะสม เพิ่มรายละเอียด ช่องเปิด ประตู สุขภัณท์ เฟอร์นิเจอร์ ระบุวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง กำหนดระดับความสูง ตำแหน่งระยะ โดยจะนำเสนอเป็นภาพ Perspective ที่เสมือนจริง หรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ที่จะสร้างจริงมากที่สุด เพื่อให้สามารถจินตนาการงานทั้งหมดได้ชัดเจน และในขั้นตอนนี้อาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วนรายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากแบบในขั้นตอนนี้ มักจะได้รับการอนุมัติจากแบบร่างขั้นต้น เกือบทั้งหมดแล้ว

XCaEVxzCzxC

ขั้นตอนที่ 4 การเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) เป็นการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแบบอ้างอิงที่มีการกำหนดระยะขนาด และ ระบุวัสดุที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ ผังบริเวณ แปลน รูปด้าน และ รูปตัด ในกรณีที่แบบมีความซับซ้อน จำเป็นต้องเพิ่มแบบขยายรายละเอียด โครงสร้างหลังคา บันได ราวจับ รวมถึง ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ เป็นต้น