แนวความคิดการออกแบบอาคารที่ได้คำนึงถึง ลักษณะของสภาพที่ตั้งและการอยู่อาศัย โดยที่เคารพซึงกันและกัน แนวความคิดในการออกแบบจึง ออกแบบอาคารสถาปัตยกรรม และที่ว่างที่เกิดขึ้น ให้สัมพันธ์กับสภาพที่ตั้งอาคาร และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ใช้วัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีช่วยปรับสภาพอากาศให้มีสภาวะที่อยู่สบาย ในสภาพอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต อาคารสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยระบบพลังงานหมุนเวียน

03 copy

มุมมองทางทิศตะวันตก

02 copy

มุมมองทางทิศใต้