- SCALEUP ARCHITECTS -

ARCHIVE . DESIGN . ARCHITECTURE

๊UNIVERSAL DESIGN “การออกแบบเพื่อคนทุกคน”

                ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจำนวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน …

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงการ (Architectural Programming)เบื้องต้นคือการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่ ความต้องการใช้สอย ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร หรือ บริบท งบประมาณเบื้องต้น ทำการสรุปความต้องการขั้นต้น โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุย เพื่อปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ทางผู้ออกแบบจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้กับลูกค้าพิจารณา รูปแบบการออกแบบ รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบท และการใช้งาน พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามรถทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงหรือไม่ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว จะเริ่มเข้าใจและมองเห็นหน้าตาของงานออกแบบที่สถาปนิกจะพัฒนาในขั้นตอนต่อไป และอาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจากแนวความคิดในการออกแบบและผังที่ได้วางเอาไว้ ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการออกแบบ (Design development) ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะทำการพัฒนาแบบต่อจากแบบร่างขั้นต้น เป็นการพัฒนารูปทรงและตำแหน่งให้มีความละเอียด กำหนด ขนาดพื้นที่การใช้งานและทางสัญจรที่เหมาะสม …

์NATURE SHELTER

แนวความคิดการออกแบบอาคารที่ได้คำนึงถึง ลักษณะของสภาพที่ตั้งและการอยู่อาศัย โดยที่เคารพซึงกันและกัน แนวความคิดในการออกแบบจึง ออกแบบอาคารสถาปัตยกรรม และที่ว่างที่เกิดขึ้น ให้สัมพันธ์กับสภาพที่ตั้งอาคาร และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน ใช้วัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีช่วยปรับสภาพอากาศให้มีสภาวะที่อยู่สบาย ในสภาพอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต อาคารสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยระบบพลังงานหมุนเวียน